Hudut Kapılarında 2010 Yılı Turizm Uygulamaları

Lahey Büyükelçiliği 10.06.2010

ÇİFT TABİİYETLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK UYGULAMALAR

1.Çift tabiiyetli vatandaşlarımız, yurda giriş-çıkışlarında hamili oldukları pasaport veya pasaport yerine geçerli belgelerden (kimlik kartı vb.) istedikleri herhangi birini kullanabileceklerdir.

2.T.C. pasaportları ile Türkiye'ye giriş-çıkış yapan 20-40 yaş arasındaki çift tabiiyetli erkek vatandaşlarımızdan, askerliğini yaptıklarını belgelendirmeyenlerin, yurda giriş-çıkışta kullandıkları T.C.pasaportlarına giriş-çıkış damgası tatbik edilecektir. Ancak bunun dışında, T.C. pasaportları ile Türkiye'ye giriş-çıkış yapan çift tabiiyetli 20 yaşından küçük 40 yaşından büyük vatandaşlarımız ile bayan vatandaşlarımızın T.C. pasaportlarına giriş-çıkış damgası istemeleri halinde tatbik edilecektir.

3.T.C. pasaportları ile Türkiye'ye giriş-çıkış yapan çift tabiiyetli vatandaşlarımızdan, Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatınca tanınan vergili-vergisiz ithal hakkından faydalanmak istemeleri halinde yurda giriş-çıkışta kullandıkları T.C.pasaportlarına giriş-çıkış damgası tatbik edilecektir.

4.Çift tabiiyetli vatandaşlarımızın, hamili oldukları diğer tabiiyeti ülkemiz bakımından ise, bu vatandaşlarımızın ülkemize girişlerinde T.C. nüfus cüzdanlarını/T.C. pasaportlarını göstererek vatandaşımız olduklarını belgelendirmeleri halinde kendilerinden vize aranılmayacaktır.

5.Çifttabiiyetlivatandaşlarımızın,yurtdışınaçıkışlarındahamiliolduklarıdiğer pasaportlarını veya pasaport yerine geçen belgelerini (kimlik kartı vb.) kullanmaları halinde, o ülkenin tabi olduğu vize rejiminde belirtilen süreleri geçirmiş olsalar bile, T.C. nüfus cüzdanlarını / T.C. pasaportlarını ibraz etmeleri halinde, kendilerinden ikamet izni istenmeyecek ve ikamet izni ile ilgili herhang bir işlem tesis edilmeyecek, para cezası veya süreli giriş yasağı uygulaması yapılmayacaktır.

6.Çifttabiiyetlivatandaşlarımızınülkemizdekalışlarındakendilerindenikametizni aranılmayacaktır.

5901 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLAN (PEMBE/MAVİ KART HAMİLİ) ESKİ TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK UYGULAMALAR

1.Çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye'de yabancı
muamelesine tabi tutulma endişesi, yabancı devlet vatandaşlığına geçmekten vazgeçip yurt dışındaki
haklarından feragat etmelerine neden olunca, Türk vatandaşlığını kaybetmenin sonuçlan
son olarak
29.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir.

Buna göre 5901 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi; "... doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; .... askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler..." hükmünü amirdir.

2.5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 32 nci maddesine göre, maddede belirtilen şartlann var olması halinde, Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde ebeveynleriyle birlikte adlan geçen küçük çocuklar içinde ebeveynlerinin talepleri halinde, "5901 Sayılı Kanununla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge'* her biri için ayrı ayrı düzenlenmektedir. (06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 52.53.54 ve 55 inci maddeleri)

3.Dolayısıyla anne veya babalarına bağlı olarak bu belgelerin tanımış olduğu haklardan yararlanabilmeleri için çocukların da Pembe/Mavi Kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde

çocukların anne veya babalarının kartlarını kullanarak ülkeye giriş ve çıkışlarında faydalanmaları sözkonusu olamayacaktır.

4.Pembe/Mavi kart hamil olup da ülkemize giriş çıkışlarında bu kartı ibraz edemeyen bu şahıslardan, bir sonraki yıl ülkemize gelenler süreli yurda giriş yasağı olduğunun tespiti halinde, Türkiye'ye girişlerinde ibraz ettikleri Pembe/Mavi Kartlarının üzerindeki veriliş tarihi dikkate alınmaksızın, bu kartı ibraz etmeleri yeterli olduğundan, haklarındaki tahdit veri girişlerinin iptal edilerek ceza tahsil edilmeksizin ülkemize giriş yapmaları sağlanacaktır.

5.Söz konusu şahısların hamili oldukları pasaport veya pasaport yerine geçerli belgelerinin (kimlik kartı vb.) yanında Pembe/Mavi Kartlarını ibraz etmeleri halinde Türkiye'ye girişte vize alma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu kişilerden kesinlikle vize harcı tahsil edilmeyecektir.

6.5901 Sayılı Kanun kapsamında olan yabancılara verilmekte olan "5901 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" (Pembe/Mavi Kart), hukuken yabancı olmuş kişilere ve sadece kanunla belirlenmiş bazı haklara ilişkin işlemlerde kullanılmak üzere verilmekte olup, hiçbir zaman kimlik kartı yerine kullanılmayacaktır.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
27.4.2020 27.4.2020 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2020 5.5.2020 Kurtuluş Günü (1945)
21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 25.12.2020 Noel Tatili